RRPI FPRZ

Storitve za podjetja

Home »  Storitve za podjetja

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Delodajalec je skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) zavezan k načrtovanju in  izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu, ki zajema sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, namenjene ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Za zavezance pripravljamo in izvajamo programe in delavnice promocije duševnega zdravja, usklajene s smernicami Ministrstva za zdravje in prilagojene izvedbi v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.

TEAM-BUILDING, DELAVNICE, PREDAVANJA

Za organizacije pripravljamo in izvajamo team-buldinge, delavnice in predavanja z vsebinami duševnega zdravja, ki zaposlenim pomagajo pri razvoju čustvenih in socialnih veščin, izgrajevanju osebnostne čvrstosti in vzpostavljanju odpornosti na vsakodnevni delovni stres. Člane in vodje delovnih timov opremimo za učinkovitjše soočanje z delovnimi zahtevami in fleksibilnejše odzivanje na zahteve delovnega okolja.

COACHNIG IN SVETOVANJE

Coaching in svetovanje sta namenjena ciljnemu individualnemu in skupinskemu delu, usmerjenemu na razreševanje težav, ki se pojavljajo na ravni organizacije ali na ravni posameznih delovnih skupin. Cilji aktivnosti so razvoj osebnostnih potencialov zaposlenih, oblikovanje ustrezne organizacijske klime z dobrimi medosebnimi odnosi ter nudenje potrebne podpore pri optimalnem delovanju v delovnem okolju.